• /

Düwürtik we derini ýaşartmak üçin SUSLASER kosmos plazmasyny bejermek

Plazma ozon sterilizasiýa re Iniminde pes temperatura plazmasynda emele gelen işjeň kislorod molekulalary bakteriýalary öldürip, çişmegi azaldyp we köşeşip biler, bu düwürtik, düwürtik we duýgur deri üçin örän peýdalydyr.

Mundan başga-da, deriniň kanallaryny açyp, deriniň gidrofilligini ýokarlandyryp, deriniň ýokumly maddalary has gowy siňdirmegine we deriniň dürli meselelerini gowulaşdyryp biler.

Plazma öýjükleriň alyş-çalşyny çaltlaşdyryp, öýjükleri işjeňleşdirip, kollageniň täzelenmegine itergi berip biler, derini berk we ýaşarar, deriniň immunitetini ýokarlandyryp biler.Şonuň üçin dolandyryş taslamalarynyň köpüsinde plazma ozony sterilizasiýa etmek prosesi bolýar.