• /

Wakuum ýüzüni götermek we limfatiki drena with bilen SUSLASER 448K RET

Siz henizem arka agyrysyndan ejir çekýärsiňizmi?
Adaty fiziki bejerginiň usulyna ýapyşdyňyzmy?
Bu siziň pikiriňiziň tendensiýadan birneme daşdadygyny aňladýar!
Bu syrly fizioterapiýa guralynyň tutuş saglyk fizioterapiýa pudagynyň bilimini bozandygyny aýdyp bolar.Geçmişde fizioterapiýa pudagy fizioterapewtler bilen müşderileriň arasynda aragatnaşyk gerekdi.Agyry nokatlaryny tapmak we ideallara ýetmek üçin usullar arkaly birin-birin gowulaşdyrmak gerekdi.täsiri köplenç wagt talap edýär we köp zähmet talap edýär.
Elektron negatiw basyş detoks tanky
Negativearamaz basyş tankynyň agramyny akyl bilen sazlaň
ýaşyl howpsuzlyk
Detoks we dynç alyň
Bedendäki toksinleriň we galyndylaryň bölünip çykmagyny çaltlaşdyrýar we bedeniň alyş-çalşyny çaltlaşdyrýar.Şol bir wagtyň özünde, otrisatel basyş adam bedeniniň fasiýa gatlagyna çuňňur aralaşyp, myşsalary boşadyp, süňkleri ýumşadyp, oňurganyň peselmegine gaty gowy kömek edip biler.