• 1

Täze geliş Mawy ýeňil dişleri akartmak üçin gurlan UV sterilizasiýasy

Gysga düşündiriş:

1. Aklaýjy ruçkadaky peroksidiň konsentrasiýasy birneme pes, şonuň üçin ýadaw sakgyjy goramak işleriniň zerurlygy ýok.

2. Nht-Light gök ýagtylyk tehnologiýasyny ulanyp, 16-dan gowrak gök çyra çykarýan ýagtylyk çeşmesini öz içine alýar.

3. Ultramelewşe sterilizasiýa funksiýasy bilen gelýär, her ulanylyşyň arassa we arassa bolmagyny üpjün etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uly adamlar üçin sagdyn ak dişleriň bolmagy aňsat iş däl.

Çilim çekmek, çaý, kofe ýa-da gyzyl çakyr içmek, gök we köri ýaly reňkli iýmitleri iýmek dişleri tegmil edip biler.

图片 1
图片 2
图片 4

Agyz gigiýenasyna gowy üns bermeseňiz, dişleriňiziň sary bolmagy ähtimal.

Faceüzüňizi ýuwmak ýaly dürli deri problemalaryna meýilli bolşy ýaly, wagtyň geçmegi bilen ýygnanan pigment dişleriň reňklenmegine getirer (ýagny ekzogen reňk).

 

Reňk emele gelensoň, diňe gündelik çotga we gargyş bilen reňkini aýyrmak kyn.Netijede, her dürli gözellik dişleriniň hileleri ýüze çykdy.

Dişleri akartmak toplumy hem bu ýerde ýüze çykan dişleri akartmagyň bir görnüşidir.

dişleri agardyjy toplum

Deňeşdirme

dişleri agardyjy toplumyň artykmaçlygy

Ipleörelge

Aslynda, dişleri aklamak we aklamak üçin wodorod peroksid, karbamid peroksid we ş.m. ýaly peroksidleri ulanýar.

Adaty sowuk ýagtylygy akartmakda, tolkun uzynlygy 480-520 nm bolan ýokary intensiwlikdäki gök çyra, akartma serişdesi bilen örtülen dişleri şöhlelendirmek üçin ulanylýar we gök çyra akartyjy we pigmentdäki oksidleriň arasyndaky reaksiýany çaltlaşdyrmak üçin ulanylýar. aklamak täsirini gazanmak üçin diş ýüzünde.Ulanylýan peroksidiň konsentrasiýasy takmynan 30% ýa-da ondanam köp bolup, gaty gaharlandyryjy we hünärmen hünärmenleriň işlemegini talap edýär.

Şeýle-de bolsa, adaty sowuk ýagtylygy aklamak bilen deňeşdirilende, netijeliligini we howpsuzlygyny göz öňünde tutmak üçin, öý diş gözelligi guralynda peroksidiň konsentrasiýasy we gök ýagtylygyň intensiwligi ep-esli azalýar.

dişleri agardyjy ruçka

Mundan başga-da, tygşytly, işlemek ýönekeý we wagt we ýeri bilen çäklenmeýär.Telefonyňyzy ýuwsaňyz, maska ​​geýseňiz, kitap okaň, işläň ýa-da divanda oturanyňyzda, şol bir wagtyň özünde dişleriňizi aklap bilersiňiz.

Öýdäki gök dişleri aklaýjy enjam, 3% wodorod peroksid aklaýjy ruçka bilen enjamlaşdyrylan.

Esasy ruçka dişleriň üstünde hereket edeninde, dişlerdäki pigment molekulalary bilen reaksiýa berip, pigment molekulalaryny ownuk reňksiz molekulalara bölüp biler, bu bolsa sarylyk meselesini netijeli çözmäge kömek edip biler.

Kliniki maglumatlar

dişleri akartmagyň kliniki maglumatlary
dişleri agardy

 

Nht-Light gök ýagtylyk tehnologiýasy bilen birleşdirildi,şol bir wagtyň özünde 450 nm tolkun uzynlygy bilen gök ýagtylyk şöhlelendirijisini üpjün edip biljek 16 sany gök ýagtylyk çykaryjy ýagtylyk çeşmesini öz içine alýar.Günde 10 minut yzygiderli 7 gün ýapyşyň, dişleriňizi 4-6 dereje aklap bilersiňiz! Mawy yşyk peroksidleriň we pigmentleriň dişleriň üstündäki reaksiýasyny çaltlaşdyryp bilýändigi sebäpli, aklaýjy jeliň akartma täsirini has gowy oýnamagyna, güýçlendirilen depigasiýa ýetmegine we sary dişleriň täsirini netijeli ýokarlandyrmagyna kömek edýär.

dişleri agardyjy enjam

Ak reňkli ruçkadaky peroksidleriň az mukdarda konsentrasiýasy sebäpli, Medisina gözelligi salonynyň aklanmagy ýaly ýadaw sakgyç gorag işlerini etmegiň zerurlygy ýok.

Ulanylandan soň dişlere duýgurlyk, oňaýsyzlyk we beýleki şertler ep-esli azalýar.

dişleri agardyjy toplum

 

Ulanylandan soň, ýaýlary yzyna goýup, ultramelewşe şöhlelerini ortasyna açyp, sterilizasiýa we dezinfeksiýa edip bilersiňiz.

Lukmançylyk derejeli ak dişli bir hepde

Üstünliklerimiz

5

Ak reňkli ruçkadaky peroksidiň konsentrasiýasy birneme pes, şonuň üçin gözellik salonynyň aklanmagy ýaly ýadaw sakgyjy goramak işini etmegiň zerurlygy ýok.

Nht-Light gök ýagtylyk tehnologiýasyny ulanyp, 16-dan gowrak gök ýagtylyk çykýan ýagtylyk çeşmesini öz içine alýar, bir wagtyň özünde 450 nm tolkun uzynlygy bilen gök yşyk şöhlelendirijisini üpjün edip biler.

gök açyk dişleri aklamak
dişleri agardyjy toplum

Ultramelewşe sterilizasiýa funksiýasy bilen, her ulanylyşyň arassa we arassa bolmagyny üpjün edýär.

Arza

dişleri agardyjy maşyny ornaşdyrmak

Sowal-jogap

dişleri agardyjy enjam ulanmak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň