• 1

Köpugurly OPT E-ýagtylyk hemişelik saç aýyrmak enjamy

Gysga düşündiriş:

Dürli süzgüçleri düzmek, deriniň dürli meselelerini bejerip biler.

1. Deri ýagtylandyryň, garaňkylygy çözüň we inçe çyzyklary gowulaşdyryň.

2. pigüz pigmentli kesellerini bejermek, meselem: hloazma, çişikler, güne ýanmak, ýaş tegmilleri, kofe tegmilleri we ş.m .;

3. ialüz-damar kesellerini, duýgur deri, düwürtik gyzyl yzlary bejermek.

4. Düwürtik, ulaldylan gözenekler, ýeňil we orta gyrmalar, deriniň garramagy;

5. Saçlary aýyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Dürli süzgüçleri düzmek, deriniň dürli meselelerini bejerip biler.

1. Deri ýagtylandyryň, garaňkylygy çözüň we inçe çyzyklary gowulaşdyryň.

2. pigüz pigmentli kesellerini bejermek, meselem: hloazma, çişikler, güne ýanmak, ýaş tegmilleri, kofe tegmilleri we ş.m .;

3. ialüz-damar kesellerini, duýgur deri, düwürtik gyzyl yzlary bejermek.

4. Düwürtik, ulaldylan gözenekler, ýeňil we orta gyrmalar, deriniň garramagy;

5. Saçlary aýyrmak.

Ipleörelge

IPL saç aýyrmak näme?

Pulsedlit saçyny aýyrmak ulgamynyň esasy ýörelgesi, saýlama fototermolizdir (SPTL).Pulsedlit ýagtylygyň we impulsyň dowamlylygynyň belli bir tolkun uzynlygyny çykarýar, bu deriniň galan bölegini gyzdyrman, gara reňkli obýekti melanini saýlap gyzdyrmak arkaly lokal zeper ýetirýär.Güýçli impulsly ýagtylyk saç follikulasyna aralaşýar we saçyň melaninine has gowy siňýär.Saç şahasy we saç follikulasy çalt gyzdyrylýar we saç follikulasynyň töweregindäki kislorod bilen üpjün ediji guramany ýok edýär.Saç follikullary saçyň hemişelik aýrylmagyny gazanmak üçin ösmegini, degenerasiýasyny we atrofiýasyny bes edýär.

IPL derisini ýaşartmak näme?

IPL foton bejeriş enjamynyň bir görnüşidir, oňa IPL fotosurat ýaşartyşy hem diýilýär.Derini ýaşartmak, saç aýyrmak we termiki saýlama täsiriniň bejeriş mehanizmi bilen pigmentasiýany aýyrmak üçin giňden ulanylýar.Derini ýaşartmak we owadanlamak maksadyna ýetmek üçin az energiýa we dykyzlyk bilen abraziw däl derini ýaşartmak bejergisini geçirmek üçin az mukdarda güýçli impulsly ýagtylyk tehnologiýasyny ulanyp, abraziw däl fotodinamiki bejerginiň bir görnüşidir.

Maşyn bilen tanyşlyk

Üstünlik

DSC (7)

2000W OPT elektrik üpjünçiligi, iň ýokary energiýa 60J bolup, hakyky ýeterlik energiýany we gowy bejeriş täsirini üpjün edýär.

Taýwan kommutasiýa güýjüni import etdiüpjünçilik has uzak maşyn ömrüni we has durnukly energiýa çykaryşyny hödürleýär.

DSC (8)
DSC (6)

SHR hereketli tehnologiýa,Saçlary çalt we agyrsyz aýyrmak, bejeriş wagtyny tygşytlamak, tutuş bejeriş prosesi amatly.

Plagin birikdirijini aýlamak,Tutuşlykda döredijilikli aýlanýan plug-in birleşdirijisi, dakmagy we çykarmagy has aňsatlaşdyryň.Has ýumşak örtükli tutawaçlar, ulanylyşyny ýokarlandyrmak üçin täsirli ýylylyk geçirijiligini üpjün ediň.

DSC (1)
DSC (9)

1 sowadyş ulgamynda 3(howany sowatmak, suw sowatmak we ýarymgeçiriji sowadyjy ulgam), bejerginiň dowamynda tutawajyň temperaturasy nola çenli peselip biler.

Suw akymynyň we suwuň temperaturasynyň duýduryş ulgamy:iş wagtynda maşynyň temperaturasynyň aşa ýokary bolmagynyň öňüni alýar, enjamy netijeli goraýar we enjamyň ömrüni uzaldýar.

DSC (5)
DSC (4)

Aýratyn EMI süzgüji bilen enjamlaşdyrylan

Möhüm gurluşdurnukly we ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek.Şahsyýetnamalar standartlaşdyrylan we düşnüklihyzmat etmekde has amatly.

Suw we elektrik doly bölünýär,enjamyň howpsuzlygyna göz ýetiriň.

DSC (13)

Esasy parametrler

Lightagtylyk çeşmesi Güýçli yşyk
Model belgisi S3000
Tolkun uzynlygy Standart: 530-960nm (SR), 640-960nm (HR)Meýletin: 420-960nm;560-960nm;750-960nm ;
Işlediň 1 tutawaç (2 tutawaç islege bagly)
IPL energiýasynyň dykyzlygy 0-60J / cm2
IPL çyrasy Germaniýadan getirilen IPL çyrasy
Dogry oklar 300,000 ok
Impulsyň dowamlylygy 1-30 metr
Pulse nomeri 1-9
Netijeli nokat ölçegi Saýlaw üçin 8 * 40mm, 10 * 40mm, 10 * 50mm
SHR erkin gürlemek 20J / sm2 çenli
IPL erkinligi 50J / cm2 çenli
RF güýji 60W çenli
SHR ýygylygy 1-6HZ
Kuwwat 2000W
Sowuklama ulgamy Ondarymgeçiriji + howa + suw
Derini sowatmak -4 ° c-10 ° c

Sorag-jogap

S: IPL üçin kim laýyk däl?

J: Aşakdaky adamlar IPL üçin amatly däl:

1. Göwreli aýallar;

2. lightagtylyga duýgur ýa-da fotosensilleşdiriji dermanlary ulanýanlar azyndan bir aýlap dermany bes etmeli;

3. Düwürtik konstitusiýasy we agyr düwürtikli näsaglar;

4. Akyl taýdan näsazlygy bolan näsaglar;

5. Wirus keselleri işjeň döwürde;

6. Çişli hassalar, esasanam deri keseli;

7. Bejergiden birnäçe gün öň Güne täsir etmegiň taryhy bar.

S: IPL taslamasyny etmek agyrmy?

J: Bejergiden öň deri arassalanar, sowuk jel (sowuk duýgy) gatlagy ulanylar, äýnek geýiler, bejergi wagtynda deri birneme yssy we titreýär (energiýa birleşmesi zerurlygy).adamlaryň köpüsiniň çydap bilýän aralygy.

Bejergiden soň deri, esasanam ýaňaklar birneme gyzyl bolar, lukmançylyk sowuk kompressleri ýa-da buz gaplary daşarky ulanylandan soň peseler.

S: IPL taslamasy adatça näçe gezek edilmeli?

J: Umuman aýdanyňda, takmynan 5 bejergiden soň näsaglaryň 80% ~ 90% -i 60% ~ 100% gowulaşmagy we dikelmegi gazanyp bilerler.

Aýratynam agyr bolan käbir tegmiller we telangiektaziýalar has köp wagt talap edip biler.Şonuň üçin ilkinji gezek bejergi alýanlar her 3-4 hepdede bir gezek bejergi almalydyrlar.5-6 bejergiden soň, ýagdaýa görä ýylda 1-2 gezek IPL bejergisini alyp bilerler.

S: Taslamadan soň nämä üns bermeli?

J: Bejergiden soň, bejeriş meýdanynyň derisine sowuk kompressi 20 minut çalyň, derini ýuwanyňyzdan soň nemlendiriji krem ​​we gün şöhlesini çalyň we 1 ~ 2 günden soň düzüň.

Güne täsir etmekden gaça duruň, gün şöhlesinden goraýan SPF30 + ulanyň, 2 günüň dowamynda güýçli maşklardan gaça duruň, ýakymly, sygyr etini we goýun etini gaharlandyrýan iýmitlerden gaça duruň we 7 günüň dowamynda lukmançylyk sowuk kompresslerini ulanyň.

S: IPL derini inçe edýärmi?

J: IPL fibroblastlary işjeňleşdirip, subkutan kollageniň köpelmegini we tertipleşdirilmegini höweslendirip biler, derini has elastik, ýagty we berkleşdirer, ajallary we inçe gözenekleri azaldyp biler.Diňe derini inçe etmek bilen çäklenmän, deriniň galyňlygyny ýokarlandyrar we ýaş görüner.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň