• 1

Sellýuliti azaltmak üçin 160mw ýokary güýçli Lipolaser pad

Gysga düşündiriş:

1. Agyry ýok

2. Japanaponiýa lazer çyralaryny import etdi

3. El bilen işlemek aňsat ulgam


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

Artykmaç öýjük erdi.

Bedeniň ýuka bolmagy, sellýulitiň azalmagy.

Smoothadawlyk.

Kanallardan we kollaterial päsgelçilikleri aýyryň.

Bedeniň alyş-çalşyny höweslendiriň we çaltlaşdyryň.

Ipleörelge

Diode Lipo lazer näme

Bu lazer energiýasyny örän takyk tolkun uzynlygy we güýji bilen ygtybarly (we agyrysyz) ulanmaga esaslanýan tehnologiýa, invaziv däl ýagy aýyrmaga, bedeniň heýkeltaraşlygyny we sellýulit azaltmak proseduralaryna mümkinçilik berýär.

Diode Lipo lazer näme

Çekip bolmaýan Lipo-lazer, öýjük mazmunynyň köpüsini (suw, ýag kislotalary we gliserol) soňraky tebigy çykaryş we bedeniň alyş-çalşy üçin interstisial giňişlige goýbermäge ukyplydyr, bu usul bilen ýag öýjükleri ep-esli azaldy. ululygy, hassa üçin santimetr az diýmekdir.

Çekip bolmaýan Lipo-lazer bilen esasy bejergi hepdede azyndan 3 hepde 2-den 3-e çenli ýygylykdan ybaratdyr we bejergi zerur bolança birnäçe hepde dowam edip biler.

Bejerilýän sebite baglylykda seanslar her sebitde 15 minut.

2

Lazer energiýasy ýag öýjüklerine aralaşýar.

Öýjük membranalary gözenek bolýar, mazmunyň dökülmegine mümkinçilik berýär.

Suw, gliserol we FFAsare limfa zeýkeşleri bilen çykarylýar we çykarylýar.

Cellsag öýjükleri has sagdyn we ululygynda ep-esli azalýar.

LASER LIPO BILEN N WHDIP EDIP BOLAR?

Fatagy saklaýan bedeniň ähli böleklerini bejermek mümkin.

Iň ýaýran bejeriş ugurlary:

Garyn, bel, bud, ýarag, eňegiň aşagy

Üstünlik

5
1. Işlemek aňsat
 
 
 
2. Japanaponiýa yşyklandyryjy lampalar getirdi
07
LP-07.242
3. El götermek, götermek aňsat
4. Agyry ýok, iş wagty ýok
1

Aýratynlyklary

Model belgisi LP07
Tehnologiýa Diod Lipo lazeri
Tolkun uzynlygy 650nm
Iş tertibi Üznüksiz we impulsly
Lazer pad Uly lazer pad * 1
Lazer güýji Maks130mw
Dolandyryş ulgamy Touch ekrany
Sowuklama ulgamy Howany sowatmak
Elektrik üpjünçiligi 100-240V / 5A, 50-60Hz
Jemi agram 2.5kg
Ölçegi 41×38×15cm
Lazer belgisi 22ps

Esasy parametrlerKliniki maglumatlar

Bejergi tertibi

Iň ýokary netijeleri görmek üçin 6–8 bejergisi.

Quygylyk

Dört hepde hepdede iki bejergi.

Iş wagty

Bejergi invaziv däldigi sebäpli, iş wagtyndan dynmak talap edilmeýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň