• 1

Japanaponiýa 650nm diod lazerli saçlary köpeltmek enjamyny import etdi

Gysga düşündiriş:

  1. 5 lazer paneli, erkin birleşdiriň.
  2. 360pc Japanaponiýa import edilen diod lazeri, ýokary kuwwat.
  3. 5 Japanaponiýa sowadyjy radiator uly janköýerleri import etdi.
  4. Taýwandan getirilen kommutasiýa elektrik üpjünçiligi has uzak maşyn ömrüni we durnukly energiýa çykaryşyny hödürleýär.
  5. Aýratyn EMI süzgüji bilen enjamlaşdyrylan.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Saç follikullaryny güýçlendiriň, saçyň ösmegini ýokarlandyryň, saç dökülmesini azaldyň.

2. Saçyň çeýeligini güýçlendirýär, ganyň mikrosirkulýasiýasyny çaltlaşdyrýar, ATP önümçiligini ýokarlandyrýar, saç dykyzlygyny ýokarlandyrýar.

3. Öýjükli gyjyndyrmany ýokarlandyrmak, belok sintezini başlamak, follikul saýty tarapyndan ýokumly maddalary köpeltmek.

4. Stress ýa-da * Dermanlar sebäpli saçyň dökülmegine garşy.

5. Artykmaç himiki gaýtadan işlemek sebäpli saçyň dökülmegine garşy.

6. Dogrumdan soňky saç dökülmesi.

7. Alopekiýa Areata.

8. Gormonal saç dökülmesi.

9. Inçe, dodak ýa-da inçe saç.

Ipleörelge

600nm aralygynda görünýän we monohromatiki lazer, 0,12 bilen 0.36 J / cm2 aralygynda şöhle saçýan deri gan akymynyň wagtlaýyn köpelmegini öz içine alýar.Gan aýlanyşynyň bu ýokarlanmagy, sagdyn saç dökülmesini ösdürmek üçin möhümdir.DHT ýaly zyýanly galyndy önümlerini alyp, ATP ýaly möhüm iýmit maddalaryny follikula getirýär.ATP öýjükli metabolizmi we öýjükli işjeňligi ýokarlandyrýar.Saç follikulasy indi gowşak follikuladan ýokary derejeli we owadan, galyň sagdyn saç öndürmäge ukyply birine öwrüler.

Pes derejeli diod lazeri, saç dökülýän gan üpjünçiliginiň mikrosirkulýasiýasyny ýokarlandyrýan tutuş kelläni şöhlelendirýär.Arassa gyzyl Softumşak lazer UIght, kelläniň ähmiýetini gyjyndyryjy kislorody we iýmit maddalaryny hal lampasyna ýetirýän gyzyl korpuskullaryň sanyny ep-esli ýokarlandyrýar.Düşünmedik, ýöne ölmedik saç düwürtikleri köplenç dikeldilip bilner.

Netijede, saç şahlaryndan galyndylary arassalaýan, korteksiň çişýän we kesikullary ýapýan dikeldiş reaksiýasy bolup, has ýumşak, galyň we ýalpyldawuk görünýän we has aňsat dolandyrylýan saçlary güýçlendirýän sagdyn kellä getirýär.

Haçan-da lazerli saç bejergisi hil kondisionerleri bilen ulanylanda, zeper ýeten saçlar, bölünen uçlar we hatda gury saçlar hem gowulaşmagy görkezip başlaýar.Himiki rugsatlaryň ýaramaz täsirleri lazer bilen bejermek programmasy bilen tersine bolýar, sebäbi saçyň her bir bölegi iýmitlenýär we bejerilýär.Lazer bilen bejermek, kelläni guratmak üçin aşa ýagly, kepek we gyjyndyrma ýaly kynçylyklary azaltmak üçin ajaýyp gurşawy üpjün etmek üçin lampanyň töweregindäki kalsifikasiýany we böwetleri aýyrýar.

Maşyn bilen tanyşlyk

1. 5 lazer paneli, erkin birleşdiriň.

2. 360 sany Japanaponiýa Diod lazerini import ediň, uly güýç.

3. Ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen uly duýgur ekran, amaly has gysga we arassa ediň.

4. 5 Japanaponiýa sowadyjy radiatory uly janköýerler import edýär.

5. Mugt kantilewer dizaýny, ýagtylyk çeşmesini islendik burç ýagdaýynda saklamaga mejbur edýär.

6. Aýratyn EMI süzgüji bilen enjamlaşdyrylan.

7. Taýwan import edilýän kommutasiýa elektrik üpjünçiligi has uzak maşyn ömrüni we has durnukly energiýa önümçiligini hödürleýär.

Hakyky Japanaponiýa Diod lazerini, ýokary kuwwatly ýagtylyk çeşmesini, güýçli ýagtylyk intensiwligini import edýär.

Esasy maglumatlar

Model belgisi BL005
Kepillik 1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär Wideo tehniki goldaw
Aýratynlyk Saçlary dikeltmek, Saçyň dökülmegine garşy, Saçyň köpelmegi
Arza Öý we täjirçilik maksatly ulanmak üçin
Görnüşi 650nm diod lazer
Wagt 1 ~ 60 minut
Elektrik 110 / 240V, 50 / 60Hz;
Şahadatnama EMC, CE, ISO13485
FOB porty Guan Guangzhouou
Gaplamanyň ululygy 99 * 76 * 61 sm
Eksport üçin birlik 1
Birligiň agramy 45kg
Gurşun wagty 15-30 gün

Gaplamak we ibermek

Iş görnüşi: Öndüriji we söwda kompaniýasy

Esasy önümler: SHR IPL OPT maşyn, PDT LED Bio-ýeňil maşyn, lazer gözellik enjamlary, Slimming maşyn, HIFU maşyn we beýleki gözellik enjamlary.

Işgärleriň sany: 51-100

Döredilen ýyly: 2008-nji ýyl

Şahadatnama: Medisina CE & ISO13485

/ Urt / Sebit: Guangdong, Hytaý

Esasy bazarlar

Günbatar Europeewropa, Japanaponiýa, Awstraliýa, Meksika, Singapur

Aýak yzymyz paýlaýyş ulgamy, işewür hyzmatdaşlar we her ýyl gatnaşýan ýarmarka we sergi arkaly dünýäniň esasy yklymyna ýetdi, şol sanda Italiýadaky “Kosmoprof Bolonýa”, ABŞ-da “Kosmoprof Demirgazyk Amerika”, “HK-da Kosmoprof Aziýa”, Polşada “Gözellik görüşi”, Türk gözelligi asewraziýa, “Intercharm Russia” we öňüňizdäki gapylar.

 

Şahadatnama


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň